Regulamin Willa Waja

Regulamin

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości odwiedzających nasz obiekt i miłą atmosferę.

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym.

  1. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
  2. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Warunki pobytu/zakwaterowanie
  1. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
  2. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
  3. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
  4. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela lub personel niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
  5. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić personel lub właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
  6. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00
  7. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu noclegowego.
  8. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
  9. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej ceny lub zaliczki.
  10. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.
  11. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju lub obiektu staje się za niego odpowiedzialny.
  12. Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) wynajmowanego pokoju lub obiektu przy każdorazowym wyjściu z tego obiektu.
  13. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym.
  14. W przypadku zgubienia kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza (standardowo jest to kwota zł 150 PLN).
  15. W przypadku pozostawienia w obiekcie noclegowym osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego gościa, będą one odesłane na jego koszt po wcześniejszym zawiadomieniu.
  16. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
   1. Przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad i dyscypliny właściwej dla obiektu, z którego korzystają inne osoby. Zabrania się też innych zachowań zakłócających pobyt osób zakwaterowanych w obiekcie.
   2. Utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych pokojach oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także w otoczeniu obiektu.
   3. Dbałości o sprzęt i powierzone mienie.
   4. Bezzwłocznego zawiadamiania pracowników administracji obiektu o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych w pomieszczeniach.
   5. Użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci.
   6. Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. pożarowego.
 2. Prawa i obowiązki obiektu noclegowego
  1. Prowadzący obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim, na przykład korytarz i inne. Prowadzący obiekt jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które go odwiedzają bądź towarzyszą gościowi na jego zaproszenie lub życzenie. Za osoby takie uważa się również te, z którymi gościa hotelowego łączy określony stosunek prawny, na przykład odwiedzający go jego krawiec czy masażystka w celu wykonania usługi.
  2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu dla gościa obiektu.
  3. Zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
  4. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
  5. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież samochodu, który należy do gościa obiektu
  6. Obiekt noclegowy może dokonać zmiany cen za pobyt w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje turystom.
  7. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:
   1. Podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu.
   2. Pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek.
   3. Zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu obiektu.
 3. W obiekcie zabrania się:
  1. Palenia tytoniu, złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500 zł.
  2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu.
  3. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych, urządzeń gazowych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu noclegowego.
 4. Spory
  1. Właściciel ma prawo do wymeldowania gościa, który nie przestrzega postanowień regulaminu bez zwrócenia kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy jeżeli taka będzie decyzja obiektu noclegowego.
  2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn gość opuści obiekt bez uregulowania opłat za pobyt, jest zobowiązany na pisemne wezwanie właściciela do zwrotu 5-cio krotnej kwoty liczonej od ceny uzgodnionej za dobę – za wszystkie doby nieuregulowane.
 5. Rezerwacja i opłaty
  1. Przed przyjazdem należy dokonać rezerwacji danego obiektu oraz konkretnego terminu.
  2. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem turysty do obiektu noclegowego.
  3. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie uzgodnionej z właścicielem obiektu. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi jeżeli dojdzie do wykonania usługi. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, strony zwracają sobie wzajemnie poczynione świadczenia, co oznacza że właściciel obiektu zwróci zadatek. Jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy konsumenta i anuluje on rezerwację w terminie 10 dni przed rozpoczęciem pobytu obiekt również zwróci zadatek. Jeśli umowę rozwiąże usługodawca z przyczyn niedotyczących gościa, usługodawca zwróci pobraną zaliczkę.
  4. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie noclegowym zadatek przepada.
  5. W dniu przyjazdu do obiektu noclegowego gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej kwoty za pobyt osobie upoważnionej w obiekcie noclegowym.
  6. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt noclegowy nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.
  7. Aby potwierdzić tożsamość gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany okazać się dokumentem tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.
 6. Pobyt dzieci
  1. Stosuje się rabaty dla zależnie od wieku dzieci:
  2. Do lat 1 – bezpłatnie
  3. Pozostałe ustalane indywidualnie z właścicielem.
 7. Prawo właściwe
  1. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu noclegowego. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.

Wymarzony urlop u podnóża Tatr

Wszystko czego potrzebujesz, aby Twój wyjazd był udany,
a Ty pełen sił do kolejnych nowych wyzwań, znajdziesz w naszej willi